การพัฒนาประสิทธิภาพของเตียงลดแผลกดทับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อทิตยา หรินทภัย, อัญรัตน์ จันทรัตน์, พัชรพรรณ สุขสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อินทิรา เกตุอินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์