การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Escherichia coli จากสารสกัดที่มีส่วนประกอบของแทนนินในผลของต้นแปะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิพงษ์ ศรีสมบูรณ์, มสฤณา ชูแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร ตะเคียนราม, ธณิดา วงค์พุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาประสิทภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียพื้นฐานอย่าง Staphylococcus aureus และ Escherichia coli เนื่องจากแบคทีเรียทั้งสองเป็นแบคทีเรียก่อโรคที่สำคัญทางการแพทย์ ซึ่งสามารถยับยั้งได้ด้วยยาปฏิชีวนะ แต่ยาปฏิชีวนะนั้นมีราคาแพง ทำให้ผู้จัดทำอยากใช้สารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อทดแทนการใช้ยาสังเคราะห์ อีกทั้งพืชที่ใช้คือต้นแปะ ซึ่งเป็นพืชที่พบเห็นได้มาก และเป็นพืชประจำจังหวัดบุรีรัมย์ โดยในการศึกษา ผู้จัดทำจะทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งโดยการดู clear zone ด้วยวิธี Disc diffusion technique และศึกษาความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อแบคทีเรียได้(MIC) ด้วยวิธี Broth dilution technique