การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคในลำไส้ของมนุษย์โดยใช้สารสกัดจากเปลือกของกระท้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัษฎากร จันนีย์, นพวรรณ ทีทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร ตะเคียนราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอาจเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร เช่น มีเนื้องอก มีการอักเสบ มีแผล หรือเกิดจากความผิดปกติของการทำงานของทางเดินอาหาร หรือเรียกกันว่า Functional GI Disorders ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติในปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมองและทางเดินอาหาร (Disorders of gut-brain interaction) สามารถแบ่งตามกลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหารส่วนต่างๆได้หลายสาเหตุ และหนึ่งในสาเหตุของการเกิดความผิดปกติคือการติดเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจในการทำการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Campylobacter jejuni, Escherichia coli, Helicobacter Pylori, และ Salmonella Typhimurium ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในลำไส้ในมนุษย์ โดยใช้สารสกัดจากเปลือกกระท้อนในการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย