การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ของสารสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วยดิบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นางสาวจันทร์เจ้า พลทม, พนิดา แฝงฤทธิ์หลง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิลาวัลย์ พรมชุม, รพีพร ตะเคียนราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารแทนนินเป็นสารประกอบโพลีฟีนิลชนิดหนึ่งที่พบมากในพืชที่มีรสฝาด ประโยชน์ที่สําคัญที่ผู้จัดทำสนใจเกี่ยวกับแทนนินคือความสามารถในการป้องกันการทําลายของเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราต่าง ๆ เนื่องจากแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus เป็นสาเหตุที่ทำให้เนื้อสัตว์เน่าเสีย และก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้ คณะผู้จัดทำจึงสนใจความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารแทนนิน โดยนำสารสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วยดิบเพื่อใช้ยับยั้งแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นสาเหตุของการเน่าเสียของเนื้อสัตว์ โดยทำการสกัดสารแทนนินจากเปลือกกล้วยดิบ นำมาทดสอบคุณสมบัติและวิเคราะห์ปริมาณสารสกัด หลังจากนั้นนำมาทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus และทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบนเนื้อหมูที่ขายตามท้องตลาด เพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มผู้ผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์เพื่อยืดอายุของวัตถุดิบโดยไม่ใช้สารเคมีที่เป็นโทษต่อร่างกาย