การศึกษาวิธีการหมักไวน์ผลไม้เพื่อเพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐชัย นพแก้ว, จรูญโรจน์ อมรปฏิเวธ, สรธร ตระการกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บัญชาพร อรุณเลิศอารีย์, ปิยมาศ ศรีสมพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการหมักไวน์จากผลไม้ที่มียอดขายตกเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 โดยจะใช้วิธีการหมักที่ต่างกันเพื่อให้ได้ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ต่างกัน