การศึกษาวิธีทางเลือกในการชะลอการบูดของข้าวหุงสุก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฎฐวัฒน์ ลิ้มปิยะไชยพงษ์, ธนบดี เกษมสุนทร, คมกริช สาครสุขศรีฤกษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกร อรรจนาวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้าวเป็นอาหารหลักประเภทคาร์โบไฮเดรตที่นิยมบริโภคกันทั่วโลก

โดยเฉพาะประเทศในทวีปเอเชีย จากรายงานโครงการประมาณการบริโภคข้าวพบว่า

คนไทยบริโภคข้าวเฉลี่ย 90-100 กิโลกรัมต่อคนต่อปี (นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย,

  1. อีกทั้งยังมีความสำคัญ ด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

โดยประเทศไทยส่งออกข้าวมากถึง 7.58 ล้านตัน ซึ่งจะมีมูลค่า 130,544 ล้านบาท

(รวบรวมจากการรายงานของ Marketer : ข้อมูลมาจากเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563)

คนไทยมีลักษณะการบริโภคข้าวอย่างมีระเบียบวิธี และมีลักษณะเฉพาะ เช่น

กระบวนการแปรรูปข้าวเพื่อการบริโภค โดยการให้ข้าวสุกด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการหุง

การต้ม การนึ่ง ซึ่งการเก็บรักษาข้าวหุงสุกเป็นเรื่องที่ลำบาก

เนื่องจากเมื่อตั้งข้าวหุงสุกทิ้งไว้จะทำให้เกิดการบูด

ปัญหาที่คนส่วนมากกำลังเผชิญอยู่คือปัญหาข้าวที่หุงสุกเกิดการบูดอันเนื่องมาจากเชื้อแบคทีเรีย

และเชื้อราต่างๆ ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่บริโภคมีอาการอาหารเป็นพิษ (อาเจียน ท้องเสีย และอาเจียน)

อีกทั้ง “ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาการบริโภคข้าวสารของคนในประเทศมากขึ้น

ประกอบกับขยะจากการเสียของอาหารในขั้นตอนการเตรียมอาหาร หรือบริโภคแล้วต้องทิ้งใน 4

จังหวัดหลักในประเทศไทยมีมากถึง 33-50% ของปริมาณขยะอินทรีย์”(กรมควบคุมมลพิษ,

เนื่องจากการชะลอการบูดของข้าวหุงสุกจะช่วยทำให้ข้าวหุงสุกสามารถเก็บไว้บริโภคได้นานมาก

ยิ่งขึ้น และปริมาณขยะจากการเสียของอาหารลดลง

อีกทั้งการชะลอการบูดของข้าวหุงสุกจะเป็นการช่วยเพิ่มค่านิยมในการบริโภคข้าวในแต่ละประเทศทั่วโลกมากยิ่งขึ้น

จากปัญหาข้างต้นคณะผู้วิจัยเล็งเห็นปัญหานี้จึงต้องการศึกษาเปรียบเทียบวิธีที่จะช่วยชะลอการบู

ดของข้าวหุงสุกเพื่อเป็นวิธีทางเลือกในการชะลอการบูดของข้าวหุงสุก