เครื่องรับซื้อขวดน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปพิชญา กุลตังวัฒนา, พิมพ์มาดา เพริศแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนบัตร กองแก้ว, เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันชีวิตของเรานั้นเกี่ยวข้องกับการใช้พลาสติกอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในชีวิตประจำวันเราจำเป็นต้องบริโภคน้ำ ซึ่งทุกวันนี้ความนิยมในการใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุเครื่องดื่มต่างๆเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นขวดPET เนื่องจากมีราคาถูกและสะดวกในการใช้งาน เป็นสาเหตุของการใช้ขวดพลาสติกเป็นจำนวนมากส่งผลให้มีขยะขวดน้ำพลาสติกเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน และปัญหาของขยะขวดน้ำพลาสติกภายในโรงเรียนที่เป็นปัญหาใกล้ตัว การที่ทิ้งขวดน้ำพลาสติกไว้ตามสถานที่ต่างๆอย่างไม่เป็นที่เป็นทางและการที่ไม่แยกขวดน้ำพลาสติกออกจากขยะทั่วไป อันเนื่องจากความมักง่ายและไม่เห็นความสำคัญของการทิ้งขยะที่ถูกต้อง นอกจากจะเป็นการเพิ่มขยะภายในโรงเรียนแล้วยังทำให้เสียภูมิทัศน์อีกด้วย

การจัดการเกี่ยวกับขยะขวดน้ำพลาสติกภายในโรงเรียนพบว่าส่วนใหญ่จะถูกนำไปรวบรวมกับขยะอื่นๆจากนั้นจะถูกทางเทศบาลจะมาเก็บไปกำจัดต่อไปโดยส่วนใหญ่แล้วจะถูกนำไปเผาและฝังกลบโดยขยะขวดน้ำพลาสติกเหล่านี้ใช้เวลายาวนานกว่า 450 ปีในการย่อยสลายขวดหนึ่งใบ นับว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่าที่จะย่อยสลายหมดเนื่องจากการปล่อยปะละเลยในการแยกขยะขวดน้ำพลาสติกออกจากขยะทั่วไป จึงทำมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ถูกนำไปรีไซเคิลต่อไปจากปัญหาของขยะขวดน้ำพลาสติกที่ถูกทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆและการถูกทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยอื่นๆ จึงมีความสนใจในการคัดแยกขวดน้ำพลาสติกออกจากขยะมูลฝอยอื่นๆ ในโครงงานนี้จึงได้คิดค้นการทำเครื่องรับซื้อขวดน้ำพลาสติกโดยนำหลักการทำงานของArduinoมาประยุกต์ใช้กับแอปพลิเคชันสแกนบาร์โค้ด เพื่อลดต้นทุนในการผลิตเครื่อง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการนำขยะขวดน้ำพลาสติกมาทิ้งให้ถูกที่โดยแยกจากขยะมูลฝอยอื่นๆและยังเป็นการช่วยลดปริมาณขวดน้ำในโรงเรียนอีกด้วย