เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นของดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คิรากร วิทยาวัฒนกุล, รัญชน์ จันทเขต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยใช้เซ็นเซอร์วัด ความชื้นของดิน และ 2) ทดลองใช้เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นของดิน ผลการศึกษา พบว่า 1) สามารถสร้างเครื่องรดน้ำต้นไม้โดยใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินสามารถให้ปริมาณน้ำที่เหมาะสมแก่ ต้นชวนชม 2) ผลการทดลองการทำงานของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นของดิน มีปัญหาที่พบ 2 จุด คือ การสั่งงานของโค้ดมีความผิดพลาด ทำให้เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยใช้เซ็นเซอร์วัด ความชื้นของดิน ไม่สามารถทำงานได้ และมีความผิดพลาดในการต่อสายไฟกับบอร์ด aduino ทำให้ตัว Module รีเลย์ relay 1 Chanel 250V/10A Active HIGH II 1 ไม่ทำงาน และได้ปรับปรุงแก้ไขจนเครื่องรดน้ำต้นไม้ อัตโนมัติโดยใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นของดินสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ และยังมีประสิทธิภาพในการให้ ความชื้นที่เหมาะสมแก่ต้นชวนชมได้ดีกว่าการรดน้ำต้นชวนชนแบบธรรมดา