เครื่องวัดอุณหภูมิร้านขายยาอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษณพัฒน์ เอื้อวงษ์ประเสริฐ, ณัฐชนน พิพัฒนสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการตรวจอุณหภูมิร้านยาไม่ให้อุณหภูมิเกิน 30 องศาเซสเซียสแต่การตรวจสอบนั้นใช้กระดาษเราจึงพบปัญหาเรื่องการคลาดเคลื่อนเราจึงออกแบบเครื่องวัดอุณหภูมิร้านขายยาอัตโนมัติที่จะส่งอุณหภูมิให้กระทรวงสาธารณสุข