อุปกรณ์อัจฉริยะเพื่่อผู้พิการทางสายตาสำหรับการเคลื่อนที่ด้วยตนเอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรเมศวร์ ไร่ข้าว, สรชัช วรสาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์, ธนบัตร กองแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้พิการทางสายตาจำนวนมากในสังคม ซึ่งผู้พิการทางสายตาเหล่านี้ขาดศักยภาพในการทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือการวิ่ง อุปกรณ์ชิ้นนี้จึงจัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถวิ่งหรือเดินได้ด้วยตัวเองในพื้นที่จำเพาะอย่างปลอดภัย 2)เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการทางสายตาได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในสังคมได้มากขึ้น เช่น ออกกำลังกาย เป็นต้น 3)เพื่อนำเอาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ชิ้นงาน

เห็นได้ว่าในปัจจุบันผู้พิการทางสายตาจะต้องมีผู้ดูแลอย่างไกล้ชิดในการเคลื่อนที่หรือใช้ไม้เท้าซึ่งมีความปลอดภัยน้อย พกพาได้ลำบาก และไม่สะดวกต่อการเคลื่อนที่ โดยในการประดิษฐ์อุปกรณ์จะนำเอา Node MCU และ Raspberry pi มาใช้เป็นหลัก ซึ่งหลักการทำงานก็คือเราจะนำกล้องมาติดไว้ตรงกลางอกของผู้ใช้ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของร่างกายเพื่อเก็บข้อมูลถนนหรือพื้นที่ด้านหน้าผู้ใช้แล้วจะนำไปประมวลผลหรือ Image processing หากผู้ใช้ไกล้ออกจากทาง Node ก็จะส่งข้อมูลไปยังเซนเซอร์สั่นที่ติดไว้ที่มือทั้งสองข้างเพื่อให้ผู้ใช้กลับมาสู่ทางเดิม และติดตั้ง GPS Module ไว้สำหรับระบุพิกัดของผู้พิการ ทำให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลสามารถรู้ตำแหน่งของผู้พิการได้ผ่านทางแอพพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ