อุปกรณ์วัดโซเดียมยูเรต เพื่อบ่งบอกภาวะกรดยูริกในเลือดสูง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลลนันท์ ศรีสนั่น, พัชราภรณ์ สนิทนวล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สร้างอุปกรณ์ตรวจภาวะกรดยูริกในเลือดสูงโดยไม่ต้องเจาะเลือดและศึกษาเปอร์เซ็นต์ของค่ากรดยูริกที่วัดได้เมื่อเทียบกับวิธีตรวจแบบเจาะเลือด