อุปกรณ์เซนเซอร์สำหรับการตรวจจับการใช้งานของกล้ามเนื้อเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรมโดยการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา คชมิตร, วันทนา นาคธน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากสถิติในปีพ.ศ. 2564ที่ผ่านมาประมาณ80% ของ คนไทยป่วยเป็นโรคออฟฟิศซินโดรม เนื่องมาจากในปัจจุบันสื่อคอมพิวเตอร์เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นทาง องค์กรต่างๆ ก็ได้มีการปรับใช้คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนในการทำงานต่างๆ ทำให้ผู้คนใช้ชีวิตส่วนใหญ่กับ คอมพิวเตอร์โดยเฉลี่ย8ชั่วโมงต่อวันต่อซึ่งปัจจัยในการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรมนั้นนอกจากการนั่งเป็น เวลานานๆแล้วยังเกิดขึ้นจากการใช้งานกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งซ้ำๆโดยไม่ได้ลุกขึ้นมาขยับตัวและ ไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อส่วนที่เหลือต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆ ทำให้เกิดอาการปวดล้ากล้ามเนื้อจนกลายเป็น สาเหตุของโรคเกี่ยวกับกระดูก กล้ามเนื้อและสายตาได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาวของผู้ใช้งาน ทางคณะผู้จัดทำได้เห็นถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้จัดทำชุดอุปกรณ์เซนเซอร์สำหรับการตรวจจับท่านั่งที่ ถูกต้องเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรมโดยการแจ้งเตือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นขึ้นมาเพื่อช่วย ให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะทราบถึงแนวโน้มความเสี่ยงในการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรมและเพื่อแจ้งเตือน ผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้มีการใช้งานกล้ามเนื้อต่อเนื่องกันเกินเวลาเหมาะสมและเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทราบถึง ระยะเวลาในการนั่งทำงานของผู้ใช้พร้อมแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้นั่งนานเกินไปโดยการแจ้งเตือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทราบได้