เครื่องช่วยฝึกซ้อมนักกีฬาปิงปองระบบสมองกล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิสราภรณ์ อ่อนศรี, นุชจลี คำแสงดี, วราวุธ จารุสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญญา สัมพะวงศ์, อานนท์ ขันติวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาเป็นโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งด้านการศึกษา ด้านกีฬา ด้านดนตรีและอื่นๆ และในปัจจุบันกีฬาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ทั้งการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ การเล่นกีฬาเพื่อการแข่งขันตลอดจนเล่นกีฬาเป็นอาชีพ โดยเฉพาะกีฬาที่ถือว่าเป็นชนิดกีฬาที่นักเรียนในโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยามีความชอบ มีการเล่นทุกๆระดับและมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน มีการส่งเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ จนถึงระดับชาติ คือ กีฬาปิงปอง หรือเทเบิลเทนนิส โดยนักนักกีฬาปิงปองทุกคนที่ต้องพบความยากลำบากในการฝึกซ้อมกีฬาปิงปองในกรณีที่ต้องฝึกซ้อมคนเดียว เช่น การที่ต้องเก็บลูกปิงปองที่ตกลงพื้น หรือการฝึกรับลูกเสริฟที่ต้องใช้คนร่วมฝึกซ้อม ด้วยเหตุนี้สมาชิกในกลุ่มจึงคิดค้นสร้างสิ่งประดิษฐ์เครื่องช่วยฝึกซ้อมนักกีฬาปิงปอง ที่สามารถทำงานโดยอัตโนมัติ โดยใช้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อลดการเก็บลูกปิงปองที่ตกลงพื้น ช่วยการฝึกซ้อมการเสริฟและรับลูกด้วยเครื่องอย่างอัตโนมัติ ทำให้นักกีฬาปิงปองได้ฝึกซ้อมกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และเป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อีกด้วย