ศึกษาการย่อยสลายโฟมด้วยสารสกัดจากเปลือกผลไม้สกุล CITRUS

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รวิวรรณ คงสีลา, วนิดา ผาสุข, กัญญารัตน์ ทินมาตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชชา สวัสดิ์ทา, นพวรรณ ดวงสินธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การย่อยสลายโฟมด้วยสารสกัดจากเปลือกผลไม้สกุล CITRUS เป็นการศึกษาการย่อยสลายโฟมด้วยสารจากธรรมชาติ ซึ่งมีวิธีการทดลอง 3 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาชนิดของเปลือกผลไม้ที่เหมาะสมในการย่อยสลายโฟม ตอนที่ 2 ศึกษาตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัดสารจากเปลือกผลไม้ ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการสกัดสารจากเปลือกผลไม้ พบว่า เปลือกส้มสามารถย่อยสลายโฟมได้ดีที่สุด รองลงมาคือเปลือกส้มโอและเปลือกมะนาวตามลำดับ ส่วนเปลือกมังคุดและเปลือกเงาะไม่สามารถย่อยสลายโฟมได้ ตัวทำละลายที่เหมาะในการสกัดสารจากเปลือกผลไม้เพื่อใช้สลายโฟม คือเอทานอล และอัตราส่วนที่เหมาะสมในการสกัดคือ อัตราส่วน เปลือกผลไม้ : เอทานอล เป็น 100 กรัม : 100 มิลลิลิตร สรุปได้ว่าสามารถนำเปลือกผลไม้ในสกุล CITRUS ไปใช้ในการย่อยสลายโฟมได้ โดยใช้ตัวทำละลายคือเอทานอลในการสกัด ในอัตราส่วนโดยมวลต่อปริมาตร เป็น 1 : 1