เครื่องเตือนภัยทางน้ำด้วยระบบสมองกล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรา สง่าใจ, ปณาลี อ่อนศรี, พลากร เลิศอุดม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญญา สัมพะวงศ์, ณัชชา สวัสดิ์ทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีลำน้ำโดมใหญ่ไหลผ่านตำบลท่าโพธิ์ศรี และเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนใช้ในการเกษตร และอุปโภคบริโภค และเนื่องจากตำบลท่าโพธิ์ศรีมีแหล่งน้ำผ่านโดยเฉพาะ ในช่วงหน้าฝน จะส่งผลให้บริเวณใกล้ลำน้ำโดมได้รับผลกระทบเป็นประจำ ทำให้ชุมชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องมาจากน้ำท่วมชุมชนทำให้ไม่สามารถเก็บของได้ทัน หรือไม่ทราบว่าตอนนี้ระดับน้ำอยู่ในระดับใด เป็นระดับที่ต้องรีบขนข้าวของเพื่อลดความอันตรายของทรัพย์สินภายในบ้านเรือน

ดังนั้น สมาชิกภายในกลุ่มจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ เครื่องเตือนภัยทางน้ำด้วยระบบสมองกลโดยใช้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นระบบสมองกล เป็นตัวทำงานโดยเลือกวิธีปฏิบัติที่น่าเชื่อถือในกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ ใช้วิธีการศึกษาและออกแบบรูปร่างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสามารถแจ้งเตือนให้ชาวบ้านภายในชุมชนได้ทราบในระดับน้ำต่างๆ ทั้งการส่งด้วยสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟ รวมทั้งส่งข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) เพื่อส่งข้อความไปยังผู้นำชุมชน ในการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้ทราบ รวมทั้งผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นพลังงานสำรองได้อีกด้วย ดังนั้นเครื่องเตือนภัยทางน้ำด้วยระบบสมองกล จะช่วยลดความเสียหายในทรัพย์สินของคนในชุมชน ส่งเสริมสร้างความปลอดภัยภายในชุมชน เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันและใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เหมาะสมกับไทยแลนด์ 4.0