แผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพห่ออาหารจากชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวีนวัชร คร้อโนนแดง, วิภาสรย์ บัวพุธ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการทำเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากโดยอ้อยเป็นพืชที่คนไทยนิยมนำมาปลูก เพื่อหารายได้โดยนำมาทำน้ำตาลและจะทำให้เหลือชานอ้อยที่เหลือจากการบีบน้ำอ้อยหรือน้ำตาลออก เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ชานอ้อยโดยการใช้เส้นใยเซลลูโลสจากชานอ้อยในการผลิตแผ่นฟิล์มห่ออาหาร และลดการเผาทำลายจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และมลสารที่ปนเปื้อนในอากาศนี้อาจเป็นสารก่อมะเร็งอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงได้ศึกษาค้นคว้าและผลิตพลาสติกชนิดใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อช่วยลดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม