แผ่นอนุบาลต้นกล้าของต้นประดู่ป่าจากไบโอเซลลูโลสที่ผลิตจากปลายข้าวและน้ำมะพร้าวร่วมกับสารกระตุ้นการเจริญเติบโตจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุริศฐ์ โมระดา, ญาณิศา จิตรวิกรานต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุภาวดี บุษบงค์, จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้มีจุดประสงค์ 1.เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำปลายข้าวและน้ำมะพร้าว ระยะเวลาในการทำ ต่อการผลิตแผ่นอนุบาลต้นกล้าจากไบโอเซลลูโลสร่วมกับสารกระตุ้นการเจริญเติบโตจากธรรมชาติ 2.เพี่อศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติเชิงเคมีของแผ่นอนุบาลต้นกล้าจากไบโอเซลลูโลสที่ผลิตจากปลายข้าวและน้ำมะพร้าวร่วมกับสารกระตุ้นการเจริญเติบโตจากธรรมชาติ 3.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นอนุบาลต้นกล้าจากไบโอเซลลูโลสที่ผลิตจากปลายข้าวและน้ำมะพร้าว ร่วมกับสารกระตุ้นการเจริญเติบโตจากธรรมชาติที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดประดู่ป่า ในการศึกษาได้นำเอาอัตราส่วนต่างๆของน้ำปลายข้าวและน้ำมะพร้าว และอัตราส่วนของ น้ำปลายข้าว น้ำมะพร้าว และสารกระตุ้นการเจริญเติบโตจากธรรมชาติมาทำเป็นแผ่นอนุบาลต้นกล้าของต้นประดู่ป่า แล้วนำมาทดสอบสมบัติเชิงกลและสมบัติเชิงเคมี เมื่อได้ แผ่นอนุบาลต้นกล้าของต้นประดู่ป่าที่มีอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดในการดูดซับน้ำ ความชื้น และเหมาะที่จะเป็นปุ๋ยให้กับเมล็ดของต้นประดู่ป่าแล้ว จึงได้นำเอาแผ่นอนุบาลต้นกล้าที่ผลิตจากไบโอเซลลูโลสที่ผลิตจากปลายข้าวและน้ำมะพร้าวมาเพาะพันธุ์เมล็ดของต้นประดู่ป่า โดยในการทดลองจะมีการวัดการเจริญเติบโตของเมล็ดของต้นประดู่ป่า ซึ่งได้แก่ ความยาวของราก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของราก นอกจากนี้ยังมีการหาอัตราการงอกของเมล็ดต้นประดู่ป่า เพื่ออัตราในการบอกประสิทธิภาพของแผ่นอนุบาลต้นกล้าที่ได้จากการทดลอง