แผ่นฟิล์มชีวภาพจากซังข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรชิตา พลเยี่ยม, อทิตยา เบญจรุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แผ่นฟิล์มชีวภาพที่ทำขึ้นจากวัสดุที่เหลือจากผลพลอยได้ทางการเกษตร ซึ่งได้เลือกใช้เซลลูโลสจากซังข้าวโพดในการทำแผ่นฟิล์มชีวภาพ