การศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่บ่งชี้การมีชีวิตรอดของ Tradigrade ในสภาพแวดล้อมเสมือนดาวเอนเซลาดัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภนนท์ แสงวัฒนรัตน์, กัญญาณัฐ ฟองดวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นารถกาญจน์ ลภิรัตนากูล, อาทิตย์ ลภิรัตนากูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับดวงดาวและมีความคาดหวังถึงความเป็นไปได้ที่จะย้ายอาณานิคมของมนุษย์ไปอยู่บนดาวดวงอื่น จากข่าวการสํารวจของยานแคสซินีที่เคลื่อนที่ผ่านดาวเอนเซลาดัส พบว่าดาวเอนเซลาดัสประกอบไปด้วยสารประกอบอินทรีย์ที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ผู้ศึกษาจึงค้นคว้าข้อมูลต่อว่า ทาร์ดิเกรด (Tradigrade) เป็นสิ่งมีชีวิต

ที่มีความทนทานสูง สามารถทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงมากและต่ำมากได้ และสามารถทนต่อสภาวะสุญญากาศได้ โดยในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่บ่งชี้การมีชีวิตรอดของ Tradigrade ในสภาพแวดล้อมเสมือนดาวเอนเซลาดัส โดยแบ่งการทดลองแบ่งเป็น 4 ตอน คือ 1) ศึกษา Tradigrade ในสภาวะ Dehydration 2) ศึกษา Tradigrade ในสภาวะสุญญากาศ 3) ศึกษา Tradigrade ในอุณหภูมิต่าง ๆ และ 4) ศึกษา Tradigrade เมื่อได้รับรังสี UV และ X-ray เพื่อทดสอบTradigrade ในสภาพแวดล้อมเสมือนของดาวเอนเซลาดัสและนําผลมาวิเคราะห์ความสามารถของ Tradigrade ต่อการอยู่อาศัยบนดาวเอนเซลาดัส