การศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของราเอนโดไฟต์ในต้นตะแบก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญชนก สิมพา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุศรา ปาระมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกสกุลของราเอนโดไฟต์จากใบของต้นตะแบกและศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของราเอนโดไฟต์ที่ได้จากใบของต้นตะแบก