การพัฒนาระบบส่งยา Doxorubicin และ Paclitaxel เพื่อรักษาโรคมะเร็งตับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริยากร ปั้นเหน่ง, ภิญญภัชชา ม่วงศิลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการพัฒนาวิธีการรักษามะเร็งตับโดยการประยุกต์ใช้ระบบส่งยาแบบฝัง (Local Drug Delivery System) ซึ่งระบบส่งยาแบบฝังนี้จะนำเจลมาใช้ในการบรรจุยาสองชนิดที่มีผลงานวิจัยออกมาแล้วว่าสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งตับได้ ได้แก่ยา Doxorubicin และ Paclitaxel โดยนำยาสองชนิดนี้มาใส่ในเจลที่ทำมาจากพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อควบคุมการปลดปล่อยของยาสู่บริเวณที่ต้องการยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็ง ในโครงงานนี้จะศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณของยาทั้งสองชนิดที่ถูกปล่อยออกมาจากเจลกับความเข้มข้นของยาที่ใส่ลงไปในเจล แล้วจึงนำสารละลายที่ถูกปล่อยออกมาจากเจลนั้นไปทดสอบกับเซลล์มะเร็ง เพื่อหาระบบส่งยาแบบฝังที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษามะเร็งตับ