การพัฒนาระบบส่งยา Doxorubicin และ Paclitaxel แบบฝังเพื่อรักษาโรคมะเร็งตับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริยากร ปั้นเหน่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบส่งยาแบบฝังเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคมะเร็ง เพราะไม่ต้องฉีดยาเคมีบำบัดเข้ากระแสเลือด แต่สามารถฝังเจลที่บรรจุยาไว้ลงในบริเวณที่เป็นเซลล์มะเร็งได้เลย ทำให้ยาสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น และผู้ทำโครงงานตระหนักว่าการที่จะรักษาผู้ป่วยนั้น จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ทำโครงงานจะต้องศึกษาและพัฒนาต่อยอดวิธีการรักษานี้ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นตัวควบคุมปริมาณการปลดปล่อยยาจากระบบส่งยาแบบฝัง เพื่อให้เมื่อมีโอกาสได้นำวิธีนี้ไปใช้ในการรักษาจริง จะสามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลข้างเคียงจากการรักษาน้อยที่สุด