การพัฒนาระบบช่วยสะกดคำสำหรับผู้พิการ โดยใช้ P300 และ Speech Imagery BCI

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐดนัย จารุทิกร, ณัฏฐพล สุพรรณศรี, ต้นกล้า ไข่มุกข์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เลาขวัญ งามประสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบช่วยสะกดคำสำหรับผู้พิการ ด้วยวิธี P300 BCI ใช้เวลามากเกินในการพิมพ์ 1 ตัวอักษร

กลุ่มเราจึงต้องการพัฒนาความเร็วของระบบ โดยใช้วิธี Speech Imagery BCI เข้าร่วม ซึ่งระบบช่วยสะกดคำใหม่ที่ถูกพัฒนาจะใช้เวลาในการพิมพ์ 1 ตัวอักษรน้อยลง และเป็นประโยชน์สำหรับผู้พิการในการสื่อสาร