คุณสมบัติการนำไฟฟ้าของเส้นใยฟิลาเมนต์เพื่อใช้ในการตรวจหาสารฟอกขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุนิตา สมันตรัฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรินยา สวาหลัง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การใช้คุณสมบัติในการนำไฟฟ้าของเส้นใยฟิลาเมนต์มาวัดค่าของสารฟอกขาวในอาหาร โดยสารฟอกขาว NaCIO สามารถแตกตัวเป็นสารอิเล็กโตรไลท์โดยเมื่อนำวงจรไฟฟ้าที่ทำมาจากเส้นใยฟิลาเมนต์ชนิดพิเศษที่ผสมคาร์บอนทำให้มีคุณสมบัตินำไฟฟ้ามาจุ่มในสารละลายที่มีสารฟอกขาวอยู่จะทำให้เกิดการนำไฟฟ้าจากสารละลายทำให้หลอดไฟภายในวงจรสว่าง ถ้ามีค่าสารฟอกขาวเกินมาตรฐานจะทำให้วงจรไฟฟ้าแสดงผลออกมาโดยการทำให้มีสัญญาณไฟเกิดขึ้น