ความสัมพันธ์ของจำนวนตัวประกอบที่เกิดจากรูปดาว n แฉกในวงกลมรัศมี r

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โปร่งฟ้า แก้วตาทิพย์, พิชามญชุ์ พิชญนิตินัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รูปดาวแนบในวงกลมมักจะปรากฏขึ้นบ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน ซึ่งกลุ่มของพวกเราได้สังเกตเห็นว่า เมื่อเส้นรอบรูปของดาว n แฉกตัดกัน จำนวนจุดที่สามารถเริ่มสร้างรูปดาว จำนวนจุดตัดของรูปดาวและรูปทรงเรขาคณิตที่เกิดขึ้นภายในจะแตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนจุดถัดไปในการลากเส้นเพื่อสร้างด้านของรูปดาว โดยจำนวนของการสร้างรูปดาว n แฉกทำให้เราสังเกตเห็นถึงความสัมพันธ์ของจำนวนตัวประกอบที่เกิดขึ้น จากผลการศึกษาจะได้ความสัมพันธ์ของจำนวนตัวประกอบที่เกิดขึ้นจากการสร้างรูปดาว n แฉก ซึ่งสูตรที่ใช้หามีดังนี้

  1. 2(k+2) ใช้หาจำนวนจุดที่เริ่มสร้างรูปดาวได้

  2. k(n) ใช้หาจำนวนจุดตัดของรูปดาว n แฉก

  3. n/(k+1) หาจำนวนเหลี่ยมของรูป

  4. k+1 หาจำนวนของรูปเหลี่ยม

เมื่อกำหนดให้ k = จำนวนจุดถัดไปในการลากเส้นเพื่อสร้างด้านของรูปดาว และ n = จำนวนแฉกของดาว