ชนิดสัตว์ขาข้อที่เกี่ยวกับการย่อยสลายของชิ้นเนื้อวัวแต่ละระยะในบริเวณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทราพร โต๊ะเหล็ม, นัชชา ปานยิ่ง, ธัญวรัตม์ ขาวทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นุสรา ดลระหมาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับการศึกษาความหลากหลายของสัตว์ขาข้อที่เข้าทำลายชิ้นเนื้อวัว ในแต่ละระยะ โดยวางบริเวณพื้นที่ที่ต่างกัน ขอบเขตอยู่ภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล