ระบบรักษาวามปลอดภัยประตูบ้านด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลธิศ ลือชูวงศ์, ตรีภพ สิงห์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พุทธพร อินอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไมโครคอนโทรลเลอร์ คือ อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก ซึ่งบรรจุความสามารถที่คล้ายคลึงกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยในไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รวมเอาซีพียู,หน่วยความจำ และพอร์ต ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกันซึ่ง(ครูทันพงษ์ ภู่รักษ์,2557)

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้มีโอกาสอบรมเกี่ยวกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ และประโยชน์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งคณะผู้ศึกษาได้เห็นถึงประโยชน์อันมากมายของไมโครคอนโทรลเลอร์ และสามารถใช้งาน ออกแบบได้ง่ายคณะผู้ศึกษาจึงคิดหาวิธีที่จะนำมาใช้ประโยชน์ ประกอบกับช่วงเวลานั้นได้ประสบกับปัญหาเกี่ยวกับ ลูกบิดประตูบ้านหรือตามสถานที่ต่างๆ มี ความปลอดภัยน้อยลง พังง่าย ไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพ ซึ่งนำมาสู่ปัญหามากมาย เช่น ความปลอดภัย ค่ารักษาความชำรุดของลูกบิดประตู ซึ่งในการรักษา ซ่อมแซมบ่อยๆนั้น อาจจะทำให้ประตูเกิดความเสียหายมากขึ้น จนเป็นวงกว้าง ทำให้ต้องสูญเสียประตูไป และต้องซื้อบานประตูมาใหม่

ผู้ศึกษามองเห็นว่าหากนำไมโครคอนโทรลเลอร์มาประยุกต์ อาจจะสามารถช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดลงได้ และยังมีประโยชน์ต่อความปลอดภัยที่สูงขึ้น คณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษา และมองเห็นว่าสามารถพัฒนา ต่อยอดได้ ผู้ศึกษาทำจึงได้ศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง และพยายามทำให้ระบบความปลอดภัยมีความสมบูรณ์แบบ รัดกุมมากยิ่งขึ้น ใช้ง่ายและเชื่อมโยงระบบความปลอดภัยอื่นๆ เช่น ระบบเตือนภัย เป็นต้น