ระบบตรวจเช็คสถานะข้อมูลตำแหน่งพิกัดของผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เลิศดิลก แซ่ลก, รัชต์ธิวัชร์ จันตาวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงนภา สมพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบตรวจเช็คสถานะข้อมูลตำแหน่งพิกัดของผู้ปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาการนำระบบสแกนลายนิ้วมือเข้ามาทำงานเชื่อมโยงกับระบบแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ ให้สามารถตรวจสอบได้ว่า บุคคลที่เราต้องการติดต่อนั้น อยู่ในจุดที่เรากำลังจะเข้าไปติดต่อหรือไม่