ระบบแจ้งเตือนเหตุอุทกภัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิธิศ ธำรงค์เทพพิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวิมล ถนอมผล, เอนก ถนอมผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบัน เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตของมนุษย์ ซึ่งสามารถช่วยในการทำกิจกรรมต่างๆได้มากมาย แต่อุปกรณ์ส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่ เคลื่อนย้ายได้ลำบาก และยังไม่สามารถกันน้ำได้ ซึ่งหากอุปกรณ์เหล่านี้สัมผัสกับน้ำอาจเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ หรืออาจเกิดอุบัติเหตุ เช่น ไฟฟ้าดูดได้ และในภูมิภาคที่กลุ่มผู้จัดทำอาศัยอยู่นั้น เกิดเหตุอุทกภัยบ่อยครั้ง และมักเกิดแบบฉับพลัน ทำให้ไม่สามารถเตรียมตัว และขนย้ายอุปกรณ์ได้ทันเวลา กลุ่มผู้จัดทำเล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงพัฒนาระบบแจ้งเตือนเหตุอุทกภัยโดยใช้บอร์ด KidBright และเซนเซอร์ในการวัดระดับความสูงของน้ำ ซึ่งกำหนดระยะห่างระหว่างเซนเซอร์ได้ และนำไปติดตั้งในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงในการเกิดเหตุอุทกภัย เพื่อแจ้งเตือนถึงเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยใช้แสงไฟ เสียงเตือน และการแสดงผลผ่านแอปพลอเคชัน KidBright IoT เพื่อผู้คนในพื้นที่จะได้เตรียมตัว และขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆได้ทันเวลา และลดปัญหาการเสียหายของอุปกรณ์