ระบบเก็บข้อมูลสภาพอากาศ ระดับน้ำ เเละเเจ้งเตือนอุทกภัยเเบบอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวัฒน์ รักซ้อน, ธีรวัต บุญกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ, อาภาศรี ชุ่มชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดตรังได้ประสบปัญหาอุทกภัยมาอย่างยาวนาน และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วย เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยบ่อยครั้ง โดยหากมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องจะทำให้เราสามารถทำนายโอกาสที่จะก่อให้เกิดอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นได้และสามารถแจ้งเตือนได้ทันท่วงที โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างระบบเก็บข้อมูลสภาพอากาศ ระดับน้ำ และแจ้งเตือนอุทกภัยแบบอัตโนมัติ ที่สามารถเก็บข้อมูลสภาพอากาศ คือ ปริมาณน้ำฝน ความชื้น อุณหภูมิ ทิศทางและความเร็วลม และสามารถเก็บข้อมูลระดับความสูงของน้ำ โดยจะเก็บเป็นฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องและแสดงผลออกมาเป็นกราฟ โดยการเขียนโปรแกรมและใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว Kidbright ร่วมกับเซนเซอร์วัดระยะทาง ปริมาณน้ำฝน ทิศทางและความเร็วลมในการเก็บข้อมูล และส่งการเตือนแจ้งเตือนมายัง LINE Application เมื่อมีระดับน้ำที่สูงผิดปกติและมีปริมาณน้ำฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องเป็นปริมาณมาก ซึ่งจะทดลองเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบว่ามีความแม่นยำเพียงใดโดยการสร้างแบบจำลองและเปรียบเทียบข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิยา หากข้อมูลที่เก็บได้มีความแม่นยำที่น่าเชื่อถือ จะนำอุปกรณ์ไปติดตั้ง ณ บริเวณคลองช้าง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง