สารสกัดหยาบชีวภาพจากมะแขว่นเพื่อเพิ่มคุณภาพการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรวรรณ อิงศรีวรกุล, บุษกรณ์ อินกอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ถนัดศรี ทัดเที่ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันในหลายๆประเทศมีการส่งเสริมในการปลูกข้าวกันอย่างแพร่หลาย และประเทศไทยยังคงมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ จึงเพิ่มจำนวนคู่แข่งในการลงทุน และเกษตรกรไทยยังคงประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เช่น คุณภาพข้าวตกต่ำ เกษตรกรไม่มีความรู้ ข้าวเป็นโรค เช่น โรคกาบใบแห้ง โรคราเขม่าดำ และโรคถอดฝักดำ การจัดเก็บข้าวไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสมจึงทำให้เกิดเชื้อรา Aspergillus ที่เป็นสาเหตุของการเน่าเสียของข้าว

จึงต้องมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่สามารถมายับยั้งเชื้อรา Aspergillus และเพิ่มคุณภาพและปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิของประเทศไทย

คณะผู้จัดทำจึงคิดค้นการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยสารสกัดหยาบชีวภาพจากมะแขว่นเพื่อเพิ่มคุณภาพการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โดยมะแขว่นถูกจัดกลุ่มในสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมระเหย และมีสารยูจีนอลที่สามารถลดอัตราการติดเชื้อ Aspergillus niger ที่ก่อให้เกิดผลเสียทางผลิตของข้าว และทำให้ผลผลิตการส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยลดต่ำลง