สารสกัดแทนนินในเปลือกมังคุดใช้ในการย้อมเชือกให้มีความทนทานต่อสภาพการเป็นกรดและการผุพัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิศา ยศนันท์, รุ่งทิพย์ ทิพย์เจริญพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุดคนึง คุ้มเกตุ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารสกัดแทนนินในเปลือกมังคุดใช้ในการย้อมเชือกให้มีความทนทานต่อสภาพการเป็นกรดและการผุพัง