สารสกัดหยาบจากมันสำปะหลังเพื่อยับยั้งสาร Helicobacter pylori ที่ก่อให้เกิดโรคกระเพาะอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญจิรา ใจเที่ยงธรรม, ฑิฆัมพร ทองเอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราภา ยอดเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดของมันสำปะหลังเพื่อยับยั้งสาร Helicobacter pylori ที่ก่อให้เกิดโรคกระเพาะอาหารโดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสกัดสารพรีไบโอติกจากมันสำปะหลังเเละศึกษาการยับยั้งเชื้อเเบคทีเรียHelicobacter pylori โดยแบ่งการทดลองเป็นสองขั้นตอนคือการศึกวิธีการสกัดสารพรีไบโอติกจากมันสำปะหลังเเละการทดสอบการเป็นปฏิปักษ์ต่อเเบคทีเรียก่อโรคโดยระยะเวลาในการหมักมันสำปะหลังเพื่อที่จะนำมาทดสอบกับเชื้อเเล้วผลการเป็นปฏิปักษ์ต่อเเบคทีเรียดีที่สุดคือ3วัน