ผลิตภัณฑ์ Stunt Up จากเปลือกมังคุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกวลี ศรีหรั่งไพโรจน์, โยษิตา ศรีสุข, พลอยปภัส อ่อนอินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญจิรา ทองมาก, กฤติยา เหมรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ผลิตภัณฑ์ Stunt Up จากเปลือกมังคุด มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทย โดยศึกษาประสิทธิภาพเเละความคงทนของเปลือกมังคุดที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยทำการทดลองดังนี้ การทดลองที่1 ศึกษาประสิทธิภาพของกระถางจากเปลือกมังคุด ตอนที่1 พบว่า กระถางที่ทำจากเปลือกมังคุดชั้นในมีคุณภาพดีกว่ากระถางที่ทำจากเปลือกมังคุดสดทั้งผล ตอนที่2 พบว่า กระถางที่ทำจากเปลือกมังคุดเเห้งผสมกับกระเจี๊ยบเขียว มีคุณภาพดีกว่า กระถางจากเปลือกมังคุดเเห้งผสมกับพืชชนิดอื่นๆ การทดลองที่2 ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของกาวโป๊วไม้จากเปลือกมังคุด ตอนที่1 พบว่ากาวโป๊วไม้จาก

เปลือกมังคุดชั้นในมีคุณภาพดีกว่ากาวโป๊วไม้จากเปลือกมังคุดสดทั้งผลตอนที่ 2 พบว่ากาวโป๊วไม้จากเปลือกมังคุดเเห้งผสมกับเเป้งเปียกในอัตราส่วน 1:1 มีคุณภาพดีกว่ากาวโป๊วไม้จากเปลือกมังคุดเเห้งผสมกับเเป้งเปียกในอัตราส่วนอื่นๆ ตอนที่3 พบว่า กาวโป๊วไม้จาก เปลือกมังคุดเเห้งผสมกับกระเจี๊ยบเขียวเเละเเป้งเปียกในอัตราส่วน 1:1:1 ดีกว่า กาวโป๊วไม้จากเปลือกมังคุดเเห้งผสมกับพืชชนิดอื่นเเละเเป้งเปียก การทดลองที่3 ศึกษาเปรียบเทียบความเเข็งเเรงของ mangosteen mache ตอนที่1 พบว่า mangosteen mache จากเปลือกมังคุดชั้นในมีความคงทน เเข็งเเรงกว่า mangosteen mache จากเปลือกมังคุดสดทั้งผล ตอนที่2 พบว่า mangosteen mache จากเปลือกมังคุดเเห้งผสมกับกระเจี๊ยบเขียวเเละเเป้งเปียกในอัตราส่วน 1:1:1 มีความคงทน เเข็งเเรงกว่า mangosteen mache จากเปลือกมังคุดเเห้งผสมกับพืชชนิดอื่นเเละเเป้งเปียก