ปลวกนักล่าโลหะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชานรี คล้ายสังข์, กุลปรีญา สิทธิสมบูรณ์, จันทวรรณ ชาวนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภจินต์ มีมุข, รณภณ เนตรสว่างวิชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จอมปลวก เป็นรังของตัวปลวก มีลักษณะเป็นเนินดินสูง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-4 เมตร สูงตั้งแต่ 1-3 เมตร ภายในจอมปลวกจะมีตัวปลวกอาศัยอยู่ จากการศึกษาสภาพทางนิเวศวิทยาของปลวก พบว่า ในประเทศไทยมีปลวกอยู่ทั้งหมด 27 สกุล 74 ชนิด โดยแบ่งตามที่อยู่อาศัยได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ คือ ปลวกที่อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ (Wood dweller termites) จะอยู่เฉพาะในไม้บนดินเท่านั้น ปลวกที่อาศัยอยู่ในดิน (Ground dweller termites) เป็นปลวกที่ต้องอาศัยอยู่ในดินหรือรังมีส่วนติดต่อกับพื้นดิน คณะผู้จัดทำจึงสนใจลักษณะทางกายภาพของปลวกที่อาศัยอยู่ในดินและปริมาณธาตุที่อยู่ในดินจอมปลวกและดินบริเวณจอมปลวก เพราะปลวกไม่มีอยู่ในทุกพื้นที่พื้นที่ที่มีจอมปลวกจะมีดัชนีชี้วัดอะไรได้บ้างจึงได้จัดทำ โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ปลวกนักล่าโลหะ โดยทำการศึกษาเกี่ยวกับ ศึกษาสำรวจบริเวณที่พบจอมปลวกในเขตพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษาสมบัติทางกายภาพของดินจอมปลวกและดินบริเวณจอมปลวกของจังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาปริมาณแร่ธาตุของดินจอมปลวกและดินบริเวณจอมปลวกและศึกษาหาค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพของดินจอมปลวกและดินบริเวณจอมปลวกด้วยปลวกนักล่าโลหะ ตามลำดับ