การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยสลายพอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต ด้วยหนอนแว็กซ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลยา จันทร์ดี, สิริกาญจน์ ตาดี, จุฬาลักษณ์ เจริญวัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรศักดิ์ บุญธิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงงาน : การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยสลาย Polyethylene terephthalate ด้วยหนอนแว็กซ์

(Efficiency of degradation Polyethylene terephthalate by Wax worm)

ผู้จัดทำ : 1.นางสาวกุลยา จันทร์ดี

2.นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญวัย

3.นางสาวสิริกาญจน์ ตาดี

ครูที่ปรึกษา : นายสุรศักดิ์ บุญธิมา

สาขา : ชีวะ เคมี

ปีการศึกษา : 2561

โรงเรียน : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

โครงงานวิทยาศาสตร์

เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยสลาย Polyethylene terephthalate ด้วยหนอนแว็กซ์

(Efficiency of degradation Polyethylene terephthalate by Wax worm)

บทนำ

เนื่องจากพลาสติกบนโลกเรานั้นมีปริมาณมากพอสมควร สาเหตุนั้นก็เนื่องมาจากการที่มนุษย์นั้นต้องการความสะดวกสบาย เลยทำให้พลาสติกนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเขา แต่ผู้คนนั้นก็ชอบหาความสะดวกสบายให้ตนเองโดยไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมา นั้นก็คือ พลาสติกไม่สามารถย่อยเองได้ในปริมาณที่ควรเป็น จึงก่อให้เกิดมลภาวะ เนื่องจากพลาสติก ฝ

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาประสิทธิภาพการย่อยสลาย Polyethylene terephthalate ด้วยหนอนแว็กซ์ โดยทำการศึกษางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งกล่าวเกี่ยวกับตัวอ่อนแมลงที่มีความสามารถในการย่อยสลายพลาสติก จึงทำให้คณะผู้จัดทำได้เกิดความคิดที่จะนำหนอนแว็กซ์ ซึ่งเป็นตัวอ่อนแมลงที่สามารถย่อยพลาสติกได้เช่นกัน เพื่อเป็นการย่อยพลาสติกด้วยวิธีทางธรรมชาติ และเป็นการลดปริมาณพลาสติกโดยไม่เกิดมลพิษเพิ่มขึ้นในโลกของเรา

ปัญหา

เนื่องจากในปัจจุบันพลาสติกมีปริมาณการใช้และมีจำนวนมากขึ้น แต่พลาสติกนั้นไม่สามารถย่อยสลายเองได้ ซึ่งในปัจจุบันปริมาณขยะส่วนใหญ่เป็นพลาสติก ฉะนั้นเราจึงทำการศึกษาแนวทางการลดปริมาณพลาสติกด้วยวิธีทางธรรมชาติเพื่อที่จะไม่ให้เกิดมลพิษเพิ่มขึ้นจากการย่อยสลายพลาสติก

สมมติฐาน

หนอนแว็กซ์ มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายพลาสติกได้ดี ในพลาสติก Polyethylene terephthalate และในพลาสติกชนิดอื่นๆ และย่อยสลายโดยไม่เกิดมลพิษ

กระบวนการในการทำโครงงาน

วัสดุ อุปกรณ์

1.หนอนแว๊กซ์ตัวเต็มวัย 10-20ตัว

2.รำ 1 กิโลกรัม

3.น้ำเชื่อม 1ถุง

4.กล่องพลาสติกเจาะฝาบุด้วยมุ้งลวด 5 กล่อง

5.พลาสติกชนิด Polyethylene terephthalate

วิธีการทดลอง

ตอนที่ 1

1.เทรำลงกะทะคั่วในความร้อนเพื่อฆ่ามอด

2.รอรำเย็นและใส่น้ำเชื่อม

3.พอส่วนประสมได้ที่ เทใส่ภาชนะที่เตรียมไว้

4 .เลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของหนอนแว็กซ์ใส่ลงไปในภาชนะที่เตรียมเสร็จแล้ว

5.ปิดฝาภาชนะ

ตอนที่ 2

1.แบ่งตัวอ่อนของหนอนแว็กซ์ใส่ภาชนะ

2.ให้ Polyethylene terephthalate แก่ตัวอ่อน

3.สังเกตการกินพลาสติกของหนอนแว็กซ์

4.บันทึกผลและสรุปการกินพลาสติกชนิดต่างๆของหนอนแว็กซ์

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.ระยะเวลาในการกินพลาสติกของหนอนแว็กซ์ ปริมาณต่อชั่วโมง

2.อัตราการกินแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว

ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.สามารถลดปริมาณพลาสติกได้ด้วยวิธีธรรมชาติ

3.ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

4.ได้ศึกษาอัตราการกินพลาสติกของหนอนแว็กซ์

5.ได้ทราบถึงประสิทธิภาพการย่อยสลาย Polyethylene terephthalate

บรรณานุกรม

ศึกษาพลาสติก Polyethylene terephthalate สืบค้นเมื่อ 28 กันยายน 2561

https://www.watanabhand.co.th2/

ความสามารถของหนอนที่สามารถย่อยพลาสติกได้ สืบค้นเมื่อ 28 กันยายน 2561

http://www.hsm.chula.ac.th/website/

ศึกษางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สืบค้นเมื่อ 28 กันยายน 2561

https://www.cam.ac.uk/research/news/caterpillar-found-to-eat-shopping-bags-suggesting-biodegradable-solution-to-plastic-pollution

ศึกษาเพิ่มเติม สืบค้นเมื่อ 28 กันยายน 2561

https://www.youtube.com/watch?v=NZmiDdDQZMs

วิธีเลี้ยงหนอน สืบค้น 28 กันยายน 2561

https://pantip.com/topic/37115442