การศึกษาประสิทธิภาพของก้อนดินปุ๋ยที่มีผลต่อ การเจริญเติบโตของยางนา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์รติ เก่งทันกาล, ชนากานต์ วารินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรจิตา เศรษฐภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเปรียบเทียบก้อนดินปุ๋ยห่อหุ้มเมล็ดต้นยางนาเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตต้นยางนา โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนของมูลโค และดินเหนียวห่อหุ้มเมล็ดต้นยางนาเสริมประสิทธิภาพด้วยกากกาแฟ เปลือกถั่วลิสง เปลือกกล้วย และเปลือกทุเรียน โดยการนำมาขึ้นรูปแล้วทาล้อมรอบด้วยผงใบสะเดาเพื่อป้องกันแมลงและปลวก และจึงนำมาทดสอบประสิทธิภาพโดยการหาลักษณะทางกายภาพ การดูดซับน้ำและการพองตัวของเบ้ากุดจี่ จากการศึกษาจะทำให้เพิ่มการเกิดของต้นยางนา ลดการใช้ถุงเพาะพลาสติกที่ก่อให้เกิดขยะและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้จากภาวะโลกร้อนที่อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง