การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพจากไคตินที่ได้จากเปลือกหอยเชอรี่และหอยแมลงภู่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภคพล วรรณขาม, ชนะพงศ์ วงศ์ธิราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิพัฒน์พงษ์ สาจันทร์, ชนันทร์พรรษ โคตรวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพที่มีส่วนผสมของเปลือกหอยแมลงภู่ เปลือกหอยเชอรี่ ศึกษาสมบัติทางกายภาพของพลาสติกชีวภาพที่มีส่วนผสมจากเปลือกหอยและนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยทำเป็นถุงเพาะชำจากพลาสติกชีวภาพ ปัจจัยที่ทำการศึกษา คือ ปริมาณแป้งข้าวโพด และไคโตซาน แป้งไคโตซาน : แป้งข้าวโพด : น้ำโดยมีด้วยกัน 3 สูตร (8 : 2 : 2),(7 : 3 : 2),(6 : 4 : 3) ลามลำดับ จากนั้นขึ้นรูปด้วยขึ้นรูปด้วยเครื่องฉีดพลาสติก( Plastic Injection Molding Machine ) และทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ นำแผ่นพลาสติกมาทดสอบความหนาด้วยเครื่องไมโครมิเตอร์ ทดสอบความต้านทานแรงดึง(หาค่าการยืดตัว ณ จุดขาด) ความยืดหยุ่นด้วยเครื่อง UNIVERSAL TESTING MACHINE และทำการทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพ เตรียมดินลงในกล่องขนาด ในปริมาณ 1 ส่วน 3 แบบที่1 วางไว้ถุงเพาะชำบริเวณผิวดิน แบบที่2 ฝังถุงพาะชำไว้ในดินที่ความลึก 20 เซนติเมตร และควบคุมความชื้นที่ 50-55 % สรุปผลการทดลอง