เครื่องเก็บขยะในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจริดลักษณ์ วัฒนะประดิษฐ์, ชาลิสา แก้วเกื้อ, ธัญสินี กาญจนนันทวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ ชูแทน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณขยะทีถูกทิ้งลงในแม่น้ำลำคลองจำนวนมาก ซึ่งขยะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่น ส่งเสียต่อระบบนิเวศบริเวณนั้น หรือ สัตว์น้ำกินขยะเข้าไป เป็นต้น การที่มีปริมาณขยะมากในแม่น้ำทำให้น้ำเน่าเสีย มีปริมาณออกซิเจนน้อยและส่งกลิ่นเหม็น โดยการเก็บขยะในน้ำมักใช้แรงงานคนโดยตรง แต่บางพื้นที่ไม่สามารถลงไปเก็บโดยตรงได้ คณะผู้จัดทำจึงคิดค้นและออกแบบโครงสร้างของเครื่องเก็บขยะในน้ำที่มีระบบอัตโนมัติที่สามรถควบคุมผ่านแอปพลิเคชั่นทำให้ไม่ต้องลงไปปฏิบัติพื้นที่โดยตรงช่วยลดการใช้แรงงานที่ต้องลงไปเก็บ และมีกังหันที่ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ โดยใช้ระบบมอเตอร์กระแสสลับ พลังงานไฟฟ้าคือขดลวดในสเตเตอรืและส่วนที่ทำหน้าที่ให้พลังงานกล คือ ตัวหมุนหรือโรเตอร์ ซึ่งเมื่อขดลวดในสเตเตอร์ได้รับพลังงานไฟฟ้าก็จะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาในตัวทที่อยู่กับที่หรือสเตเตอร์ ซึ่งสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนี้จะมีการเคลื่อนที่หรือหมุนไปรอบ ๆ สเตเตอร์ทำให้กังหันสามารถหมุนไปได้ โดยการควบคุมจะควบคุมผ่านระบบDAS คือ ระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และติดต่อ ข้อมูลระยะไกลผ่านเครือข่ายสื่อสารใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ไปยังหน่วยควบคุมระยะไกล(Remote Terminal Unit : RTU) โดยประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ สถานีแม่ (Master Station) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลและควบคุมการทำงานของทั้งระบบ และหน่วยควบคุมระยะไกล (RTU) ซึ่งเป็นเสมือนตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ (PLC) ที่รองรับการสั่งงาน ระยะไกลจาก Master Station รวมถึงทำการรายงานสถานะของอินพุตเอาท์พุตที่ต่อไปยัง Load Break Switch :LBS เพื่อเฝ้าดูสถานะและควบคุมการทำงาน