เครื่องอบหมากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรกานต์ ดำเดิม, วิภาพร ช่องสมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ตรีชฎ ถาวรมาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หมาก เป็นพืชจำพวกปาล์ม เป็นชนิดหนึ่งในสกุล Arecaceae นับว่ามีความสำคัญมากทั้งในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในหลายท้องถิ่น ในทวีปเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยด้วย เนื่่องจากปัจจุบันหมากแห้งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญและสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทย โดยพื้นที่ที่เป็นแหล่งส่งออกหมากส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ แต่ผลผลิตของหมากแห้งยังมีน้อยมาก สาเหตุมาจากกระบวนการทำหมากแห้งโดยการตากแห้งแบบธรรมดาใช้เวลานานหลายวัน เพราะไม่มีความแน่นอนของอุณหภูมิที่ใช้ในการตากหมากในแต่ละวัน และกระบวนการทำหมากแห้งโดยการใช้เตาอบแก๊สอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และมีราคาที่ค่อนข้างสูง โครงงานวิทยาศาสตร์นี้ จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อประดิษฐ์เครื่องอบหมากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อประดิษฐ์เครื่องอบหมากที่มีประสิทธิภาพ2.ศึกษากระบวนการการอบหมากแห้งในสภาวะที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสม 2.ศึกษาลักษณะและของผลหมากที่มีผลต่อเวลาในการอบแห้ง 3.ศึกษามุมการวางเตาอบหมากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีผลต่อการรับแสง โดยจะทำการประดิษฐ์เครื่องอบหมากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพือแก้ปัญหาในเรื่องอุณหภูมิที่ไม่แน่นอน ทำให้มีผลผลิตส่งทันเวลาและแม้ว่าสภาพอากาศจะไม่เอื้ออำนวยแต่ก็สามารถอบหมากแห้งได้ โดยไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม