เครื่องเก็บผลปาล์มร่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญารัตน์ คงครอง, บุญสิตา ส่อซิ้ว, ธนัญชนก จิตราวุธ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิดาการ บุณยนิธิโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่เกษตรกรนิยมปลูกกันมาก เนื่องจากดินบริเวณที่สูงของภาคใต้เป็นดินเหนียวหรือดินลูกรัง ซึ่งเหมาะเเก่การปลูกปาล์มน้ำมันเเละเมื่อได้สำรวจข้อมูลทางสถิติการผลิตปาล์มน้ำมันในปี 2564 พบว่าภาคใต้มีอัตราการผลิตปาล์มน้ำมันสูงสุดถึง 89.9% จากอัตราการผลิตปาล์มน้ำมันของทุกภูมิภาค โดยในการเก็บผลผลิตในเเต่ละครั้งก็สามารถสร้างกำไรให้กับเกษตรกรปาล์มน้ำมันได้ไม่น้อยเเต่ก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อกำไรเเละการขาดทุนของเกษตรกรเช่น เศรษฐกิจ ต้นทุนการผลิต ฤดูการผลิต สภาพอากาศที่แปรปรวน เเละอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะส่งผลคือผลปาล์มร่วง

ผลปาล์มร่วงนั้นอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่น ปาล์มมีการสังเคราะห์น้ำมันในชั้นเปลือกถึงจุดสูงสุดผลปาล์มก็จะร่วงลงมาและสาเหตุจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเพราะเมื่อมีฝนตกหนักอย่างกะทันหันลูกปาล์มที่ขั้วไม่เเข็งเเรงก็อาจจะหลุดออกจากทลายได้ โดยเฉลี่ยจะมีการหลุดร่วงของผลออกจากทลายปาล์มอยู่ที่ประมาณ 10 – 15 ผลคิดเป็นน้ำหนัก0.15 กก. โดยหนึ่งทะลายมีน้ำหนักเฉลี่ย 15 กิโลกรัม เมื่อนำมาคิดเป็นน้ำหนักผลปาล์มร่วงเฉลี่ยต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 20-30 กิโลกรัม ซึ่งเทียบเป็น2เท่าของทะลายปาล์มเเละการเเก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ของเกษตรปาล์มน้ำมันคือการจ้างคนมาเก็บซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนทำให้ขาดกำไร การที่เกษตรนั่งเก็บหรือก้มเก็บซึ่งจะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าหรือปวดบริเวณหลังได้เเละยังส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาวเช่นเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทส่วนคอ อีกทั้งการที่ใช้แรงงานคนในการเก็บยังต้องใช้ระยะเวลานาน การที่เราปล่อยผลปาล์มร่วงไว้อย่างนั้นผลปาล์มจะงอกออกมาเป็นปาล์มวัชพืชซึ่งสามารถมาเเยกสารอาหารของต้นปาล์มได้การกำจัดออกไปก็ต้องอาศัยเครื่องตัดหญ้าเป็นการเพิ่มภาระให้กับเกษตรกรดังนั้นวิธีการเเก้ปัญหาของเกษตรปาล์มน้ำมันจึงยังเป็นวิธีที่ไม่เอื้ออำนวยต่อความสะดวกมากนัก

ผู้จัดทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆจนได้สิ่งประดิษฐ์เป็นเครื่องเก็บผลปาล์มร่วงที่ช่วยลดเเรงงานคนในการเก็บเเละเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวของเกษตรอีกทั้งยังประหยัดงบต้นทุนในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยการนำวัสดุจากสิ่งของเหลือใช้มาต่อยอดเพื่อเเก้ปัญหาผลปาล์มร่วง