การตรวจสอบน้ำปลาด้วยผงถ่านไม้ผสมฟางข้าวที่ผ่านกระบวนการ Heat Activated

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชญา ปริศนานันทกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีร์นวัช นันตา, พรงาม เดชเกรียงไกรกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในทุกปี เมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวของเกษตรกร หากใครพาดผ่านท้องทุ่งนาก็จะเห็นท้องนาที่เคยเขียวขจี กำลังรอการเก็บเกี่ยว หรือบางแปลงที่ทำการเก็บเกี่ยวแล้ว จะเหลือให้เห็นแต่เพียงฟางข้าวและด้วยภาวะเร่งรัดในการทำนาครั้งต่อไป ทำให้การกำจัดฟางข้าวโดยการเผาทิ้งกลายเป็นทางเลือกที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด แต่นั่นก็เป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียอินทรียวัตถุและแร่ธาตุต่าง ๆของโครงสร้างดิน อีกทั้งยังเป็นการ สร้างปัญหามลภาวะทางอากาศ และปัญหาภาวะโลกร้อน

ในปัจจุบันมีสินค้าอุปโภคและบริโภคจำนวนมากที่มีการปลอมแปลงสินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายทางการค้าถูกต้องตามกฎหมายแล้วนำมาจำหน่ายในตลาดทั่วไป จนสร้างความเดือดร้อนแก่เจ้าของสินค้าตัวจริงโดยเฉพาะน้ำปลาที่กลุ่มพ่อค้ากว้านซื้อเฉพาะขวดหรือบรรจุภัณฑ์มาทำความสะอาด รวมถึงปลอมฉลากสินค้าที่ติดบนขวด พ่อค้าเหล่านี้จะนำน้ำปลาที่ผลิตเองมาบรรจุจำหน่ายในราคาต่ำกว่าเจ้าของลิขสิทธิ์โดยอ้างว่าเป็นการจัดโปรโมชั่นลดราคาในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี หากดูจากภายนอกอาจตรวจสอบได้ยากเนื่องจากใช้ขวดน้ำปลายี่ห้อนั้นจริงและเครื่องหมายทางการค้าที่ติดบนขวดนั้นเป็นของจริง ผลิตภัณฑ์นี้ที่ได้คิดค้นขึ้นนั้นสามารถนำไปใช้ได้ง่ายและสะดวกต่อการตรวจน้ำปลาปลอมโดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก อีกทั้งยังมีราคาถูกและไม่เป็นอันตรายในตรวจสอบ เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัย ซึ่งผงถ่านไม้และฟางข้างที่ใช้ในการตรวจสอบน้ำปลาได้ผ่านขั้นตอนการให้ความร้อน (Heat activated) สามารถดูดสีผสมในน้ำปลาปลอมได้โดยสีในน้ำปลาปลอมจะถูกดูดซับด้วยผงถ่านไม้ผสมฟางข้าว