กล่องบำบัดน้ำเสียสุดมหัศจรรย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนัญชิดา เหล่าเทิดพงษ์, ชนิดาภา เหล่าเทิดพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีร์นวัช นันตา, วิลาสินี สวาทะนันทน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วย น้ำเน่าเสียเป็นปัญหาที่ยังคงพบในปัจจุบัน โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการกระทำของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น การปล่อยน้ำเสียจากโรงงาน หรือ ทิ้งสิ่งสกปรกลงแหล่งน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมทั้งมนุษย์ด้วย

กลุ่มของข้าพเจ้าเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้น ศึกษาเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียโดยใช้เอมไซม์แคทาเลสจากพืชและสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนสามารถช่วยกันบำบัดน้ำเสียร่วมกันได้ กลุ่มของข้าพเจ้าจึงมีความคิดที่จะทำกล่องบำบัดน้ำเสียสุดมหัศจรรย์เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยมีแนวคิดจากการทำปฎิกิริยาระหว่างเอนไซม์แคทาเลส กับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งได้ผลิตภัณฑ์เป็นออกซิเจนและน้ำ แล้วจึงนำออกซิเจนที่เกิดขึ้นมาใช้บำบัดน้ำเสียเพราะเดิมปัญหาน้ำเสียเกิดจากน้ำที่มีออกซิเจนลดลง โดยสารตั้งต้นของปฎิกิริยาคือเอนไซม์แคทาเลส ซึ่งพบในมันสำปะหลัง น้ำนม ผักบุ้ง และตับหมู เป็นต้น ดังนั้น ทุกคนในชุมชนก็จะสามารถช่วยกันบำบัดน้ำเสียได้โดยการนำเศษอาหาร หรือวัตถุดิบที่ไม่ใช้แล้วที่มีเอมไซม์แคทาเลสอยู่มาใส่ไว้แล้วเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ก็จะสามารถบำบัดน้ำเสียได้