การทดลองหาวัสดุเพาะพันธุ์กล้าไม้กินแมลง nepenthes spp. เพื่อทดแทนการใช้สแฟกนั่มมอส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนนันท์ ชัยชนันท์, ประณต จันทรานิมิตร, รชต เย็นกล่ำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุศล เรืองประเทืองสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Nepenthes spp.นิยมเพาะเมล็ดเนื่องจากจะได้ลักษณะเฉพาะตัวของพืชที่ทำให้มีราคาสูงเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย วัสดุปลูกที่นิยมใช้ในการเพาะเมล็ดพืชกินเเมลงมักเป็นสเเฟกนั่มมอส ซึ่งผู้วิจัยพบว่าสเเฟกนั่มมอสที่ได้นั้นมีราคาค่อนข้างสูงจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาเเละมีเเนวคิดในการหาวัสดุที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงเเละมีราคาที่ถูกกว่ามาทดแทนการใช้สเเฟกนั่มมอสในการเพาะกล้าพืชกินเเมลง มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อหาวัสดุปลูกอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง สามารถหาได้ง่ายในประเทศไทย เเละราคาถูกว่าสเเฟกนั่มมอส และ และเพื่อนำวัสดุปลูกไปทดลองเพาะเมล็ด Nepenthes spp. เเละสามารถทดเเทนสเเฟกนั่มมอสได้ ประชากรที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ Low land Nepenthes spp. สายพันธ์ุลูกผสมจำนวนรวมประมาณ 3165 เมล็ด โดยเก็บฝักจากต้นเเม่พันธุ์ไม่เกิน 1 เดือนจากเมล็ดพันธุ์ที่มีให้จำหน่ายในช่วงระยะการทำวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้จากการสุ่มเมล็ดพันธุ์ Low land Nepenthes spp. จำนวน 211 เมล็ดต่อกระบะ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ชนิดวัสดุปลูกคือ เยื่อในตูน หยวกกล้วย สายบัว ผักบุ้ง และสแฟกนั่มมอส ตัวแปรตาม ได้เเก่ คุณสมบัติในการอุ้มน้ำ การไหลผ่านของน้ำ การรักษาอุณหภูมิตัวแปรควบคุม ได้แก่ ปริมาตรวัสดุปลูก ปริมาณน้ำกลั่นที่ให้ และการทดลองเพาะเมล็ดพันธุ์กับวัสดุปลูกที่เหมาะสมที่สุดจากการทดลองเเรก ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ชนิดวัสดุปลูกทดแทนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับสแฟกนั่มมอส ตามผลการทดลองตอนที่ 1 2 ชนิด ตัวแปรตาม ได้เเก่ การงอกของเมล็ดพันธุ์ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ปริมาณน้ำกลั่นที่ให้ ชนิดสายพันธุ์ Low land Nepenthes spp. อุณหภูมิอากาศ และแสงที่ได้รับ วัสดุที่เลือกนำมาทำเป็นวัสดุปลูกได้เเก่ เยื่อในตูน หยวกกล้วย สายบัว และ ผักบุ้ง โดยตากแห้งและตัดเป็นเส้น ๆ ให้มีลักษณะคล้ายเส้นใยสเเฟกนั่มมอส และทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุปลูกกับสแฟกนั่มมอส ได้แก่ การอุ้มน้ำ การไหลของน้ำ การทดสอบค่า pH และการวัดอุณหภูมิภายในวัสดุปลูก จากนั้นจะทดลองเพาะเมล็ดพันธุ์ Nepenthes spp. เก็บข้อมูลการงอก เป็นเวล 25 วัน สรุปผลการทดสอบวัสดุ กาบกล้วยและผักบุ้งเหมาะสมที่จะใช้เป็นวัสดุปลูกที่สุด แต่เมื่อปลูกจริงมีการปนเปื้อนและเกิดเชื้อราขึ้นทำให้เมล็ดเน่าเสีย และไม่มีการงอก ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไปควรหาวัสดุปลูกชนิดต่างๆมาในการทำงานวิจัยครั้งถัดไป

คำสำคัญ : พืชกินเเมลง , Nepenthes spp., สเเฟกนั่มมอส, การเพาะเมล็ด, วัสดุปลูก