การทำอิฐเพื่อเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษราภรณ์ ส่งศรี, วริศรา เกียงเอีย, นุชวรา นาคช่วย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นานทรี หุ้นเหี้ยง, ทรงกลด หุ้นเหี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยปัจจุบันได้มีการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเพื่อการบริโภคในครอบครัวมากขึ้น โดยใช้ท่อซีเมนต์ซึ่งมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก พบว่าขนาดและน้ำหนักของท่อทำให้เกิดปัญหาในการจัดวางเคลื่อนย้าย กรณีที่มีขนาดและรูปร่างของพื้นที่จำกัด ซึ่งตามมาด้วยราคาต้นทุนที่สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ทางกลุ่มจึงได้คิดหาวิธีทำก้อนอิฐเพื่อนำมาก่อเป็นท่อ เพื่อความสะดวกในการขนย้าย และปรับรูปร่างของท่อตามรูปร่างของพื้นที่ ที่จำกัด ทางกลุ่มจึงตั้งประเด็นการศึกษาไว้ 2 ข้อ คือ 1) ศึกษาวิธีการทำอิฐที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการนำไปใช้เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน จากนั้นนำอิฐที่ได้ไปก่อเป็นรูปทรงที่สามารถนำมาใช้เพาะเห็ดได้ และประเด็นที่ 2) ศึกษาการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าภูฐาน เทียบกับเห็ดที่เพาะในท่อซีเมนต์ทั่วไป

ซึ่งความรู้และความสำเร็จของโครงงาน จะเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านวัสดุเพาะปลูกและการทำอิฐเพื่องานอื่นๆ ต่อไป