การทบทวนแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของผนังกันความร้อนเเละฝุ่นจากเส้นใยยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัณฑิรา ชูชาติ, กชบัว สุจริตธุระการ, นาย พีระพัฒน์ หาดสุด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรีย์ ลันดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีมลภาวะทางอากาศมากมายจึงทำให้ส่งผลต่อสุขภาพ ทำให้มนุษย์มีร่างกายที่เสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว เราจึงได้คิดค้น ทฤษฎีแบบจำลอง นวัตกรรม Hevea brasiliensis Muell. Arg. Fiber wall. เพื่อช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก นวัตกรรมนี้ ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อน และสามารถรองฝุ่นละอองได้ จึงช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมภายในตัวอาคาร เเละส่งเสริมคุณภาพชีวิตของมนุษย์