เคสแจ้งเตือนอุณหภูมิและระบายความร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณหฤทัย กิตติวัฒนาวงศ์, จันทร์จิรา พิมลศรี, พิชญา ทองสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สะอารอนิง ดาโอะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในสังคมปัจจุบันโทรศัพท์กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่มากก็น้อย และมีข่าวการระเบิดของโทรศัพท์ซึ่งเกิดจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปของโทรศัพท์ จากปัญหาดังกว่าพวกเราจึงได้คิดแก้ปัญหาโดยหาตัวช่วยในการแจ้งเตือนอุณหภูมิและยังสามารถระบายความร้อนได้อีกด้วย จากการสังเกตก็พบว่าผู้คนส่วนใหญ่มักจะใช้เคสโทรศัพท์ควบคู่กับโทรศัพท์ ซึ่งเป็นแนวทางการเพิ่มประโยชน์ให้เคสให้สามารถแจ้งเตือนอุณหภูมิและสามารถระบายอุณหภูมิไปในตัวได้อีกด้วย