เคสแจ้งเตือนอุณหภูมิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพธน จินดากาญจน์, สุพรรษา​ จิตรมุ่ง​, ธีรพัฒน์ ทองประดู่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สะอารอนิง ดาโอะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตในยุคของข้อมูลข่าวสาร จากการสังเกตยังพบปัญหาจากการใช้สมาร์ทโฟนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอาการเสื่อมของแบตเตอรี่และความเสี่ยงที่อาจจะได้รับอันตรายจากการระเบิดของแบตเตอรี่ ซึ่งจากการค้นคว้าข้อมูล พบว่า ในเว็บไซต์ www.apple.com ได้เปิดเผยปัจจัยสองประการที่ส่งผลต่อแบตเตอรี่ คือ อุณหภูมิและระดับการชาร์ต และอุณหภูมิที่เกิน 35 องศาเซลเซียส จะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพก่อนกำหนดได้ และในเว็บไซต์ www.manager.co.th ได้ระบุไว้ว่า อุณหภูมิที่เปลือกแบตเตอรี่สามารถรับได้จะไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส และสภาพแวดล้อม หรือการใช้งานสมาร์ทโฟนแบบต่อเนื่องเป็นเวลานาน หรือการใช้งานในขณะที่กำลังชาร์ตไฟเข้าแบตเตอรี่ จะส่งผลทำให้อุปกรณ์ภายในของสมาร์ทโฟนมีอุณหภูมิสูงขึ้นและส่งผลกระทบทำให้แบตเตอรี่มีอุณหภูมิสะสมที่สูงขึ้นเกินกว่าอุณหภูมิปกติที่สมารถรับได้ ซึ่งปัจจุบันสมาร์ทโฟนจะไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิดังกล่าว จึงทำให้แบตเตอรี่มีการเสื่อมสภาพก่อนกำหนดและมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิดของแบตเตอรี่ได้ตลอดเวลา จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาและเพิ่มประโยชน์ในการใช้งานของเคสที่มีชื่อว่า เคสแจ้งเตือนอุณหภูมิ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับห่อหุ้มภายนอกของสามารถโฟนที่สามารถแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสมาร์ทโฟนได้ โดยผิวด้านนอกของเคสจะเคลือบด้วย Thermochromic pigment หรือหมึกเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ ส่วนผิวด้านในของเคสที่สัมผัสกับสมาร์ทโฟนจะเคลือบด้วยวัสดุ Nanocarbon เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำความร้อนจากสมาร์ทโฟนไปยังเคส ซึ่งจากการทดสออบประสิทธิภาพของเคสแจ้งเตือนอุณหภูมิ พบว่า ในขณะที่อุณหภูมิของเคสไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส สีของเคสจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จนกระทั่ง เมื่ออุณหภูมิของเคสเพิ่มขึ้น อยู่ในช่วง 35-40 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะทำให้ Thermochromic pigment ชนิดที่เปลี่ยนสีที่อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส เปลี่ยนแปลงเป็นสีใสจนปรากดฎเห็นเป็นรูปบริเวณสีเหลืองชัดเจน แจ้งเตือนให้ ระวัง มีความเสี่ยงที่แบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนจะเสื่อมสภาพ และให้ระวังอุณหภูมิที่กำลังเพิ่มขึ้น และเมื่ออุณหภูมิของเคสเพิ่มขึ้น โดยมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 45-50 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะทำให้ Thermochromic pigment ชนิดเปลี่ยนสีที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปลี่ยนแปลงเป็นสีใสจนปรากฏให้เห็นเป็นรูปบริเวณสีแดงชัดเจนอีกสีหนึ่ง แจ้งเตือนให้ หยุด มีความเสี่ยงที่แบตเตอรี่จะเกิดการระเบิด ให้หยุดการใช้งานชั่วคราว จนกว่า Thermochromic pigment ทั้งสองชนิดจะเปลี่ยนสีกลับเป็นปกติ และเมื่อเสริมประสิทธิภาพของเคส โดยการนำวัสดุ Nanocarbon มาเคลืบผิวด้านในของเคสที่สัมผัสกับสมาร์ทโฟน ปรากฏว่า เคสสามารถทำให้ผลต่างที่อุณหภูมิเฉลี่ยที่ผิวของแบตเตอรี่กับอุณหภูมิที่ผิวเฉลี่ยของเคสลดลงจาก 1.49 องศาเซลเซียส เป็น 0.86 องศาเซลเซียส หรือมีผลต่างลดลง เท่ากับ 0.63 องศาเซลเซียส คิดเป็นร้อยละ 40.28 จึงทำให้การแจ้งเตือนอุณหภูมิของเคสมความแม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้เคสแจ้งเตือนอุณหภูมิสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายของสมาร์ทโฟนจากการกระแทกและใช้สำหรับการตกแต่งสมาทร์ทโฟนให้มีความสวยงามตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย