เซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นในโรงเพาะเห็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรภัทร มุณีจินดา, พฤทธิพร มูสิกะ, ปนัสยา ฟองย้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิพงษ์ ไกรลาศ, กัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเห็ดถือได้ว่าเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทำให้เกษตรกรหันมาทำอาชีพเพาะเห็ดเพิ่มขึ้น จากสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดู ซึ่งส่งผลต่อเกษตรกรกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด โดยเฉพาะอุณหภูมิและความชื้นซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ด ซึ่งความเสียหายจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จะทำให้ประชาชนไม่สามารถรับมือกับปัญหาดังกล่าวได้ทันเวลา และยังทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศตกต่ำลง รวมไปถึงภาคเกษตรของการเพาะเห็ดที่จะได้รับผลกระทบจากสภาพความชื้นที่ไม่คงที่หรือมีความชื้นมากเกินไป และจะส่งผลต่อการเพาะเห็ด อาจทำให้เห็ดเกิดโรค ผลผลิตไม่ได้เท่าที่ควร ทำให้รายได้ของเกษตรกรลดน้อยลง ทั้งทำให้เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสภาวะตกต่ำ รวมไปถึงปัญหาของเกษตรกรในบางพื้นที่ก็ไม่ได้รับข่าวสารที่เกี่ยวกับสภาพอากาศได้อย่างเท่าทัน จึงทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายตามมา

ทางคณะผู้จัดทำจึงให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงงานเรื่องเซนเซอร์นาโนตรวจวัดความชื้นในเรือนเพาะเห็ด โดยอาศัยหลักการของการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานเมื่อความชื้นเปลี่ยน จากสารที่มีความไวต่อความชื้น ซึ่งมีการนำเซนเซอร์มาประยุกต์ใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ จะทำให้สามารถวัดค่าได้คงที่และละเอียดขึ้นพร้อมกับสามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการควบคุมค่าต่างๆ ในการประยุกต์ใช้ในการควบคุมความชื้นทางเกษตรกรรม และการทำนายค่าสภาพอากาศในเรือนเพาะเห็ดได้

เซนเซอร์นาโนตรวจวัดสภาพความชื้นในโรงเพาะเห็ด ใช้วัสดุนาโนคาร์บอนแบล็ค ที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานเมื่อความชื้นเปลี่ยนโดยนำวัสดุนาโนที่ได้มาเคลือบระหว่างร่องบนแผ่นทองแดง และวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ได้ วิเคราะห์และประมวลผลค่าค่าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งจะทำให้สามารถนำค่าความชื้นที่ได้ในขณะนั้นจากไฮโกรมิเตอร์ และเซนเซอร์ทั่วไป มาใช้เทียบกับเซนเซอร์ที่ทำขึ้น โดยถ้าสภาพอากาศร้อนจัดความชื้นจะน้อย แต่ถ้าสภาพอากาศไม่ร้อนความชื้นก็จะมาก โดยการใช้เซนเซอร์ที่มีการเคลือบด้วยสารนาโนเทคโนโลยี ซึ่งจะนำมาทำเป็นเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดสภาพความชื้นในในโรงเพราะเห็ด ซึ่งเป็นระบบปิด วิเคราะห์ค่าความชื้นในโรงเพาะเห็ด สามารถสั่งการควบคุมความชื้นในโรงเพาะเห็ด เพื่อเป็นการปรับสภาพความชื้นในโรงเพาะเห็ดให้คงที่ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด