เชื้อเพลิงเขียวจากเศษวัสดุชีวมวล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ลภัส นาควิเชียร, ศศิธร เฟื่องฟู, นภารินทร์ เดชทิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์, วิจิตรา รัตนเทพี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน ซึ่งมีการใช้พลังงานทดแทนในรูปของพลังงานความร้อนมากที่สุด ชีวมวลเป็นพลังงานทดแทนที่มีสัดส่วนมากที่สุดในการผลิตความร้อน ที่มีการพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ จึงเป็นการแสวงหาหนทางใหม่ ในการใช้พลังงานเพื่ออนาคต สำหรับเชื้อเพลิงเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางคณะผู้จัดทำจึงให้ความสนใจในการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากเศษวัสดุชีวมวล ซึ่งผลิตเชื้อเพลิงเขียวอัดก้อนจากเครื่องอัดเชื้อเพลิงเขียวแบบใช้มอเตอร์ในการอัด มีการลดการใช้พลังงานจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานธรรมชาติ โดยอัดวัสดุเหลือใช้ที่มีในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่โดยการเพิ่มคุณภาพด้วยการเติมวัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์ ซึ่งมีอนุภาคเล็กระดับนาโนเมตร ทำให้เกิดการกระจายพลังงานได้ดี เสริมให้มีพลังงานเพิ่มขึ้น และมีคุณสมบัติเด่นด้านการลดเชื้อรา อีกทั้งยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการเก็บรักษาโดยการเพิ่มมูลค่าด้วยสมุนไพร และการไล่ยุง นอกจากนี้ยังสามารถนำก้อนเชื้อเพลิงเขียวไปเป็นวัสดุดักไขมันจากน้ำทิ้งครัวเรือนเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มปริมาณเชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันในก้อนเชื้อเพลิงเขียวอีกด้วย ซึ่งโครงงานนี้เป็นการนำสิ่งที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ นอกจากเป็นการแก้ปัญหาขยะแล้ว ยังช่วยเสริมรายได้ ลดรายจ่าย ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรให้สามารถใช้วัสดุที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน